Waw an Namus โอเอซิสปล่องภูเขาไฟ

นี่คือ Waw an Namus โอเอซิสกลางทะเลทรายซาฮารา ประเทศลิเบีย มันก่อตัวขึ้นจากปล่องภูเขาไฟเก่า โดยที่ปากปล่องนั้นยาวประมาณ 4 กิโลเมตร สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen ของทะเลทรายสะฮาร่า และที่นี่เป็นจุดแวะพักกลางทางระหว่างเมือง Waw Al-Kabir ไปเมือง Rebiana
waw-an-namus

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : George Steinmetz

แสดงความเห็น