ธรรมดาแล้วเจ้าผลไม้หลากหลายชนิดนั้น้วลามันจะออกลูกก็มักจะมีช่อมีดอกที่แตกแยกออกมาต่างหากจากกิ้งก้านของต้น แต่บางชนิดกลับแปลกประหลาด ไมไ่ด้ออกลูกที่ก้านแต่ดันออกตรงใบซะอย่างนั้น มันมีอยู่จริงด้วย ดูต่อ »