เจ้านกสีสันสวยงามแปลกตาตัวนี้มีชื่อว่า ไก่ต๊อกอีแร้ง หรือ Vulturine ดูต่อ »