ที่เห็นกันนี้ไม่ใช่หอยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่า ลิ่นทะเล มันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tonicella ดูต่อ »