ธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็นับว่าเป็นภัยอันตรายร้ายแรงที่มนุษย์ยากจะต่อกร ดูต่อ »