ไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นสิ่งที่งดงามจากนอกโลก เพราะ ณ ที่แห่งนี้ไม่ได้มีแต่โลกของเรา ดูต่อ »