หลายๆ บ้านจะต้องมีสิ่งที่เรียกกันว่า ขวดน้ำพลาสติก  เพราะใครๆ ก็ดื่มน้ำ ดูต่อ »