Lenticular cloud เมฆจานบิน

ที่เห็นกันอยู่นี้คือกลุ่มเมฆที่มีชื่อว่า เมฆจานบิ หรือ Lenticular cloud  เมฆที่ก่อตัวจากอากาศที่ชื้นสูงบนภูเขาสูง ลักษะเป็นชั้นๆ ที่มีความชื้นไม่เท่ากัน จนกลายเป็นเมฆรูปร่างประหลาดมองดูแล้วคล้ายกับจานบิน
lenticular-cloud
โดยทั่วไปเราจะพบเมฆลักษณะนี้ที่ความสูงตั้งแต่ 12,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปครับ

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น